Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19 obowiązujące w szkole od 1 września 2021

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 29/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33

Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej nr 33
im. Tradycji Herbu Wrocławia

w związku z pandemią Covid-19

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami

- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

- wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

- wytycznych MEiN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 z  sierpnia 2021 r.

Organizacja pracy szkoły związana z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej
nr 33, zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33, zwany dalej Dyrektorem.

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 22.00, przy czym:

1) Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00;

2) Odział przedszkolny pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00;

3) Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w dniach i  godzinach podanych do wiadomości na stronie internetowej szkoły;

4) Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 15.00;

4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka, katar, osłabienie). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważenia ww. objawów chorobowych dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego – uzyskując telefoniczną zgodę Rodzica. Pomiaru dokonuje pielęgniarka lub wyznaczony pracownik.

5. Rodzice/prawni opiekunowie na początku roku szkolnego zobowiązują się przestrzegać zasad organizacji pracy obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 33 w okresie trwania epidemii COVID-19 poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszymi procedurami.

6. Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie, u których występują którekolwiek z wymienionych objawów: kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura ciała, osłabienie.

7. W przypadku występowania powyższych objawów z przyczyn alergicznych, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe.

8. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

9. W trakcie przebywania w Sali lekcyjnej uczniowie oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w maseczkach), o ile nie zostanie to wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

10. Zaleca się przebywanie w maseczkach w częściach wspólnych szkoły – przy wejściu do szkoły, w szatni, na korytarzach podczas przemieszczania się, w toaletach.

11. Uczniowie przebywając na terenie szkoły powinni unikać gromadzenia się, w miarę możliwości utrzymywać dystans społeczny od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych oraz pomieszczeniu, w którym odbywa się spożywanie posiłku.

12. Uczniowie są zobowiązani do przemieszczania się zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej procedury. Za wdrożenie tych wytycznych wśród uczniów odpowiedzialni są wychowawcy klas.

13. Wyznacza się „strefę wspólną” poza którą, w godzinach 8 – 11:30 na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły. Strefą tą jest:

- dla uczniów „zerówki” przedsionek wejścia bocznego na teren placówki (od strony Animy)

- dla uczniów klas 1-3 – teren wejścia do szkoły przy dyżurce szkolnej oraz szatnia szkolna

14. W strefie wspólnej odbywa się przyjęcie do placówki. Jeżeli dziecko wykazuje widoczne objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych placówka ma prawo odmówić przyjęcia ucznia.

15. Osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać w następujących miejscach:

- strefa wspólna

- wyznaczona strefa w holu szkoły,

- sekretariat (korytarz przed sekretariatem)

- a także inne, wskazane przez pracownika szkoły miejsce.

16. Po wejściu do budynku szkoły osoby postronne zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.

17. Na tablicy ogłoszeń przy w holu szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

18. Szkoła zapewnia:

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;

2) Płyn do dezynfekcji rąk – dyspensery umieszczone przy wejściach do budynku, na przy wejściu do stołówki, w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia.

3) Środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;

4) Bezdotykowy termometr;

5) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;

6) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przy wejściu do pomieszczenia);

7) Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.

19. Zakazuje się wnoszenia na teren placówki, przez uczniów, zabawek i wszelkich przedmiotów nie ustalonych wcześniej z Nauczycielem.

Szczegółowe zasady organizacja zajęć w związku z COVID-19

1. Zajęcia dla poszczególnych oddziałów odbywają się według planu – w miarę możliwości w jednej, stałej Sali (za wyjątkiem zajęć wf, informatyki oraz języków obcych).

2. W klasach młodszych zajęcia z informatyki odbywają się w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej: w salach informatycznych lub salach wychowawczych

3. Po zakończeniu zajęć z informatyki klawiatura i myszka są każdorazowo dezynfekowane przez Nauczyciela lub pod nadzorem nauczyciela.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są z zachowaniem dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.

5. Sprzęt sportowy oraz podłoga Sali gimnastycznej są myte lub dezynfekowane przynajmniej raz dziennie

6. Sale są co godzinę wietrzone. Zabawki są dezynfekowane przez obsługę po każdym użyciu przez dziecko

7. Każdy uczeń używa własnych artykułów piśmienniczych, książek, ćwiczeń, zeszytów. Uczniowie nie mogą wymieniać się przedmiotami.

8. Przerwy w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej są realizowane według ustalonego przez wychowawcę harmonogramu – nie rzadziej niż co 45 minut, w sposób zapobiegający kontaktom różnych grup wiekowych.

9. Przerwy dla klas starszych (4-6) odbywają się według zwykłego rozkładu lekcji.

10. W trakcie przerwy każda klasa przebywa w wyznaczonej strefie pod opieką wyznaczonego, dyżurującego nauczyciela

11. Uczniowie korzystający z obiadów w stołówce szkolnej – w trakcie długiej przerwy z zachowaniem wymaganego dystansu (zalecane są maseczki w trakcie przejścia) przechodzą wyznaczonym korytarzem do stołówki, dezynfekują ręce, odbierają posiłek i zajmują wyznaczone miejsce.

12. Uczniowie nie korzystający z obiadów mają kategoryczny zakaz wchodzenia do stołówki w trakcie posiłku.

13. Uczniowie nie przemieszczają się samodzielne po szkole (z wyjątkiem przejścia do stołówki szkolnej).

14. We wszystkich wykorzystywanych salach środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem opiekuna.

15. W salach gdzie funkcjonują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze znajdują się jedynie zabawki, które można zdezynfekować.

16. Dzieci powinny regularnie myć ręce wodą z mydłem – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

17. Po skorzystaniu z toalety bądź powrocie z wyjścia na dwór - dziecko powinno umyć ręce, po powrocie do Sali Nauczyciel dezynfekuje dziecku ręce

Procedura prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

1. Lekcje wf prowadzone są z zachowaniem zasad higieny

2. Rezygnuje się z gier i zabaw kontaktowych

3. Uczniowie dezynfekują lub myją ręce każdorazowo przed i po zajęciach

4. Wymagane jest noszenie obuwia zmiennego w salach gimnastycznych

5. Sprzęt sportowy w miarę możliwości powinien być dezynfekowany po każdy zajęciach, sala gimnastyczna myta i dezynfekowana po ostatnich w danym dniu zajęciach

6. Uczniowie przed zajęciami zostają odebrani przez nauczyciela wf z korytarza przydzielonego do danej klasy do spędzania przerwy i po lekcji są odprowadzani w to samo miejsce. Uczniowie nie przemieszczają się samodzielne po szkole (z wyjątkiem przejścia do stołówki szkolnej).

Obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

1. Dyrektor:

1) Zaznajamia pracowników oraz rodziców umieszczając informację za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika, strony internetowej, a uczniów za pośrednictwem wychowawców klas i pielęgniarki szkolnej ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa

2) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

3) Opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając (w miarę możliwości organizacyjnych i logistycznych) potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakażenia koronawirusem.

4) Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;

5) Nadzoruje komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;

6) Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

7) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;

8) Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania – mieszany (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków komunikacji na odległość;

9) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;

10) W miarę możliwości zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;

11) Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na niej dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi;

12) Jeśli jest taka możliwość, pracownikom administracji powyżej 60 roku życia i z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zleca wykonywanie pracy zdalnie;

13) Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);

14) Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.

2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo swoje i innych czyli:

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

a) Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b) Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c) Zachowania dystansu społecznego 1,5 metra w stosunku do osób z zewnątrz

d) Unikania dotykania oczu, nosa i ust,

e) Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2) Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3) Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;

4) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);

5) Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu;

6) Poinformować dyrektora szkoły o z istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne - do wglądu. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia odporności;

7) Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach i innych wyznaczonych miejscach na odpady biologiczne (gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski)

8) Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

9) Podejmować pracę zdrowym, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną

10) Każdy pracownik jest odpowiedzialny za informowanie uczniów o stosowanych w szkole metodach zapobiegawczych

3. Pracownicy administracji w miarę możliwości powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.

4. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

1) Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2) Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości organizacyjnych i logistycznych zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;

3) Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;

4) Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

5) Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć wychowania fizycznego;

6) Dbają w miarę możliwości o to, by uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim plecaku/torbie, w wydzielonej szafce;

7) Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji

8) W przypadku gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć (nie dotyczy uczniów ze SPE oraz z niepełnosprawnościami), przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do plecaka/torby oraz nie wyciągania ich do czasu zakończenia zajęć w szkole przez ucznia;

9) Przypominają i w miarę możliwości dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie zajęć oraz przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;

10) Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m. we wskazanym miejscu.

5. Każdy Nauczyciel na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i  omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa na swoich zajęciach. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku. Każdy Wychowawca zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku.

6. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut.

7. Osoby sprzątające w placówce:

1) Pracują w rękawiczkach;

2) Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

3) Dezynfekują toalety – co najmniej 4 razy dziennie i po każdym dniu pracy szkoły;

4) Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;

5) Wietrzą korytarze szkolne;

6) Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:

a. ciągi komunikacyjne – myją;

b. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

c. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują;

d. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;

7) Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;

8) Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;

9) Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń.

8. Woźna, Portierzy:

1) Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła);

2) Pilnuje, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły, a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jeśli mają zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki;

3) Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra.

4) Pilnuje przestrzegania przez Uczniów ustalonych tras poruszania w szatni oraz do i z szatni.

5) W razie potrzeby uzupełnia płyn do dezynfekcji przy wejściu do szkoły

9. Woźna oddziałowa

1) W miarę możliwości organizacyjnych jest przydzielona do grupy (wychowawczyni)

2) W godzinach przyjęć dzieci opiekuje się dzieckiem w drodze z szatni do Sali

3) Pomaga przy czynnościach samoobsługowych dziecka z zachowaniem reżimu sanitarnego

4) Odprowadza dziecko do i z toalety

5) Jest obecna przy korzystaniu dziecka z zaplecza sanitarnego

6) Udziela dzieciom pomocy przy myciu rąk

10. Pielęgniarka

1) bada temperaturę dzieciom na prośbę Wychowawcy / Nauczyciela (po uzyskaniu zgody telefonicznej Rodzica)

2) dezynfekuje termometr bezdotykowy po użyciu

3) służy radą i pomocą przy w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

4) w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zgłasza dyrektorowi konieczność odizolowania dziecka od reszty grupy

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły

1. W okresie pandemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie kształcenia zdalnego jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.

3. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zgłasza Portierowi spotkanie z nauczycielem podając nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wskazuje miejsce spotkania z nauczycielem.

4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić́ dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać w sekretariacie szkoły – sekretarz szkoły przekazuje informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy.

6. Z pielęgniarką̨ szkolną rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ telefonicznie pod numerem telefonu 717 986 728 wew. 170 w godzinach jej pracy oraz bezpośrednio w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań́ określonych w pkt. 2, 3, 4.

7. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

8. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się na początku roku szkolnego. Procedury umieszczone są także na stronie internetowej szkoły.