Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Egzamin gimnazjalny - przypomnienie zasad i harmonogramu.

Szanowni Państwo !

Na chwilę obecną wydaje się, że egzamin gimnazjalny w naszej szkole odbędzie się w zaplanowanym terminie, czyli

1.część humanistyczna 10.04.2019 (środa)

2. część matematyczno - przyrodnicza 11.04.2019 (czwartek)

3. język obcy nowożytny 12.04.2019 (piątek)

1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – ok. 8:15, listy uczniów i sal są wywieszone na tablicy ogłoszeń.

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić

i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (smartfony smartwatche itd.)

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

6. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a) Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza

egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

b) Sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:

- w części pierwszej z zakresu:

- historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

- w części drugiej z zakresu:

- przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

- w części trzeciej na poziomie:

- podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

c) Sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one

wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu).

d) Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE

w wyznaczonych miejscach. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL.

Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali o

raz zamieszcza w protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sali

adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza) i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

e) Wyrwać ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi na egzaminach z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym - nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań.

f) Zakodować arkusz. Uczeń koduje:

f.1. w części pierwszej z zakresu:

- historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

- języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

f.2. w części drugiej z zakresu:

- przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

- matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

f.3. w części trzeciej z języka obcego nowożytnego:

- w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

- w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

7. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego dany zakres odpowiedniej części egzaminu i otrzymuje kompletny arkusz.

8. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

9. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

Podstawa sporządzenia instrukcji: „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019”.

9 kwietnia 2019 | Powrót do spisu wiadomości