Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA – EDUKACJA DZIECKA W PLACÓWCE

KLAUZULA INFORMACYJNA – EDUKACJA DZIECKA W PLACÓWCE

1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

3. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka (dalej również jako Twoje dane osobowe) przetwarzamy w celu świadczenia usług edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Urzędu Miasta Wrocławia, który prowadzi elektroniczny system rekrutacji. Pozyskane dane osobowe obejmują: dane Twojego dziecka (dalej: kandydata), jak również Twoje dane osobowe (dalej: rodziców kandydata), w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); imiona i nazwiska rodziców kandydata; adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; adres e-mail rodziców; numery telefonu rodziców; preferencje odnośnie placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych oraz pozostałe dane zawarte w załączonych przez Ciebie do wniosku dokumentach i oświadczeniach.

5. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jakie zostały uznane przez Ciebie za istotne i z tego powodu przekazane naszej placówce, w szczególności o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Twojemu dziecku podczas pobytu w naszej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych.

6. Na gruncie regulacji ochrony danych osobowych, z powołaniem na wykonanie przepisów prawa oświatowego, będziemy wykorzystywać wizerunek Twojego dziecka w celu udostępniania go w ramach społeczności Szkoły Podstawowej – na tablo, w gablotkach, w gazetce itp. W tym zakresie nie będziemy Ciebie pytać o odrębną zgodę, ponieważ działamy w obszarze realizacji zadania publicznego i w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

7. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): przyjęcie i rozpoznanie przekazanych dokumentów rekrutacyjnych, jak również ogłoszenie wyników rekrutacji;

b) interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO):

gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej;

zapewnienie profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, diety i rozwoju psychofizycznego Twojego dziecka.

8. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest obowiązkowe. Przekazanie pozostałych danych, jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do zapewnienia odpowiedniej opieki Twojemu dziecku.

9. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane osobowe zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka, przyjętego do naszej Szkoły Podstawowej, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym Twoje dziecko korzysta z edukacji szkolnej;

Dane osobowe Twoje, jak i Twojego dziecka, nieprzyjętego do naszej Szkoły Podstawowej, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły Podstawowej została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;

Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma, składane w toku edukacji w naszym oddziale przedszkolnym, przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

11. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane osobowe mogą być ujawnione:

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,

e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencji,

f. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),

g. w przypadku konkursów międzyszkolnych, w których Twoje dziecko będzie uczestniczyć – innym jednostkom oświatowym, będącym organizatorem konkursu,

h. w przypadku monitoringu – agencji ochrony.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

12. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a) wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

13. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

14. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.

15. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).