Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia kontroli spełniania obowiązku szkolnego.

4. Podstawą przetwarzania danych jest realizowanie zadania wykonywanego w interesie publicznym, jakim jest ustalenie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły, nałożonego przez przepisy prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

5. Administrator pozyskał Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka od Prezydenta Wrocławia, zawarte w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, którą prowadzi i zgodnie z prawem oświatowym – aktualizuje, przekazując dyrektorom szkół informację na temat zmian w tej ewidencji. Odpowiadając natomiast na nasze zapytanie, skierowane w ramach kontroli obowiązku szkolnego, przekazujesz nam bezpośrednio dane. Przekazanie odpowiedzi, a tym samym zawartych w niej danych osobowych jest obowiązkowe.

6. Przetwarzamy Twoje dane i dane Twojego dziecka w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek Twojego dziecka, Twój podpis oraz dane zawarte w przekazanej przez Ciebie korespondencji.

7. Dane zawarte w korespondencji, prowadzonej na skutek kontroli spełniania obowiązku szkolnego, będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do uzyskania informacji i przekazania ich do organu prowadzącego naszą jednostkę oświatową. Jesteśmy zobligowani do prowadzenia księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, którą przechowujemy przez okres przewidziany w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

8. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą być ujawnione:

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,

e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, będą udostępniane Prezydentowi Wrocławia, jako organowi wykonawczemu gminy, na jego żądanie. Jednocześnie w ramach obowiązków związanych z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić w razie potrzeby właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sąd rodzinny o tym, że małoletni podlegający obowiązkowi szkolnemu lub nauki nie ma zapewnionych odpowiednich warunków nauki.

9. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

11. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.

12. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).