Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Klauzula-wolontariat

KLAUZULA INFORMACYJNA - WOLONTARIAT

1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy bądź porozumienia (w tym również w formie ustnej) o wolontariacie.

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a) zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

Twoje dane podane w związku ze świadczeniem wolontariatu, w tym również dane niezbędne do zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz odpowiedzialności cywilnej;

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

w przypadku uprawnienia do świadczenia zdrowotnego, Twoje dane osobowe oraz dane Twoich bliskich będziemy przetwarzać z powołaniem na przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

w przypadku uprawnienia do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;

w celu weryfikacji Twoich danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, przetwarzamy dane na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;

b) interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO):

dane osobowe niezbędne do informowania rodziców i opiekunów o kadrze zatrudnianej w Szkole Podstawowej nr 1, jak również w celu informowania o bieżących wydarzeniach z życia placówki;

Twój wizerunek uwieczniony na monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

5. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest obowiązkowe. Przekazanie pozostałych danych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i rozpoczęcia z nami współpracy w charakterze wolontariusza.

6. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres odbywania wolontariatu, a następnie – przez okres wskazany naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane ze współpracą w charakterze wolontariusza mogą być ujawnione:

a. firmie szkolącej pracowników w obszarze BHP,

b. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

c. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

d. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

e. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,

f. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,

g. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),

h. w przypadku konkursów, do których możesz być zaangażowana/y – innym jednostkom oświatowym.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

9. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a) zawarcie i realizacja umowy, prawo do żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia danych do innego administratora;

b) wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c) realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

11. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.

12. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).