Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu jest dobrowolne. W przypadku niepodania tych danych uczestnictwo w PPK jest możliwe, jednakże dokumenty od instytucji finansowej będą przekazywane do Ciebie drogą tradycyjną (papierową).

6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres zatrudnienia, następnie zaś przez okres 10 lat (w przypadku osób zatrudnionych od 1.01.2019 r.) lub 50 lat (w przypadku osób zatrudnionych wcześniej).

7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Twoje dane mogą zostać ujawnione:

a. Instytucji finansowej prowadzącej PPK,

b. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

c. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

d. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

e. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,

f. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

9. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.

11. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).