Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA

1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przyjęcia i umożliwienia Ci wykonywania pracy jak i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz realizację innych obowiązków zakładu pracy w stosunku do osób skazanych przewidzianych w przepisach prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Dane pozyskaliśmy w wyniku skierowania Cię do wykonania pracy na rzecz naszej placówki przez właściwy organ.

6. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, stanu zdrowia, posiadanych kwalifikacji, czasu i rodzaju wykonywanej pracy, informacji na temat skazania, jak i innych danych, jakie mogą być niezbędne w procesie wykonywania pracy społecznie użytecznej w naszej Szkole, w szczególności na potrzeby ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej oraz ustalenia zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

7. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres wykonywania pracy a następnie – przez okres wskazany naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

8. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą zostać ujawnione:

a. firmie prowadzącej szkolenia w obszarze BHP,

b. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

c. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

d. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

e. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,

f. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

10. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

11. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

12. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

13. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.

14. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).