Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Organizacja pracy w klasach młodszych od 9.11.2020

Szanowni Państwo !

Na podstawie Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas I -VIII potrwa do 29 listopada br. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym z wyjątkiem wychowanków oddziału przedszkolnego.

Na podstawie Rozporządzenia, dla uczniów uczęszczających do klas 1 – 3, Rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, istnieje możliwość zorganizowania zajęć świetlicowych. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach, po uprzednim przesłaniu Oświadczenia (Covid-19) na adres mailowy Świetlicy i uzyskaniu zgody Kierownika Świetlicy (najpóźniej 2 dni robocze przed). Informujemy, iż będą to grupy mieszane dzieci z różnych klas, maksymalnie do 12 dzieci w grupie, a zajęcia opiekuńcze będą prowadzone przez różnych nauczycieli, co podyktowane jest stale pogarszającą się sytuacją kadrową w Szkole ze względu na wciąż rosnącą liczbę zachorowań. Dodatkowo dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu, istnieje możliwość zorganizowania nauczania zdalnego (stacjonarnego) w szkole. Warunkiem jest wcześniejsze wysłanie Wniosku (Covid-19) (najpóźniej 2 dni robocze przed) na adres mailowy Sekretariatu oraz uzyskanie zgody Dyrektora, z zastrzeżeniem, iż będą to grupy mieszane dzieci z różnych klas a zajęcia opiekuńcze będą prowadzone przez różnych nauczycieli, co związane jest z pogarszającą się sytuacją kadrową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, każde zgłoszenie będzie rozpatrywane przez Dyrektora indywidualnie. Informację o decyzji otrzymacie Państwo za pośrednictwem Librusa lub telefonicznie.

Przypominam, iż Szkoła posiada ograniczone możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego. W miarę możliwości sprzętowych, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą podania Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aplikacja Teams jest dostępna również na smartfony. Informacje o sposobach nadrobienia materiału są równocześnie zamieszczane w terminarzu Librusa.

Ponadto uprzedzam Państwa, że ze względu na wspomnianą wyżej wciąż pogarszającą się sytuację zdrowotną wśród kadry pedagogicznej oraz personelu szkoły istnieje realna groźba zastosowania przepisu prawa oświatowego związanego z możliwością całkowitego zawieszenia zajęć w szkole – §18, ust.2, pkt.2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604). W praktyce oznacza to, że Dyrektor Szkoły nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa powierzonych jego opiece dzieci, ze względu na brak gotowych do podjęcia pracy pracowników szkoły.

6 listopada 2020 | Powrót do spisu wiadomości