Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 8971383551

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław

Tel. 71-7986 728

Fax. 71-7984 228

Strona internetowa: sp33.wroclaw.pl

e-mail: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl

Znak sprawy: US1/SP33/2018 Wrocław, 10.07.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

pn.: Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających

do Szkoły Podstawowej nr 33 we Wrocławiu

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

I. PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia na usługi społeczne i prowadzone jest zgodnie z art.138o z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp” (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

II. DANE WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

DGP CATERING PARTNER Sp. z o. o. ul. Najświętszej Marii Panny 14 lok. 1, 59-220 Legnica

III. UZASDNIENIE WYBORU

W/w. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie został z niego wykluczony, a jego oferta otrzymała największą ilość punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ.

Złożona została tylko jedna oferta

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty.

Zatwierdził:

mgr Zyta Mariola Słomka – Dyrektor

Otrzymują:

1. Strona internetowa BIP i sp33.wroclaw.pl

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie

​​​​​​​

11 lipca 2018 | Powrót do spisu wiadomości