Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19 obowiązujące w szkole od 1 września 2020

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr20/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33

Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej nr 33
im. Tradycji Herbu Wrocławia

w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19

Opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Organizacja pracy szkoły związana z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej
nr 33, zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33, zwany dalej Dyrektorem.

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 22.00, przy czym:

1) Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00;

2) Odział przedszkolny pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00;

3) Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w dniach i godzinach podanych do wiadomości na stronie internetowej szkoły;

4) Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 15.00;

4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka, katar, osłabienie). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważenia ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka lub wyznaczony pracownik.

5. Rodzice/prawni opiekunowie na początku roku szkolnego wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury u dziecka, oraz zobowiązują się przestrzegać zasad organizacji pracy obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 33 w okresie trwania epidemii COVID-19;

6. Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie, u których występują którekolwiek z wymienionych objawów: kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura ciała, osłabienie.

7. W przypadku występowania powyższych objawów z przyczyn alergicznych, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe.

8. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

9. W trakcie przebywania w Sali lekcyjnej uczniowie oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w maseczkach), o ile nie zostanie to wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

10. Zaleca się przebywanie w maseczkach w częściach wspólnych szkoły – przy wejściu do szkoły, w szatni, na korytarzach podczas przemieszczania się, w toaletach.

11. Uczniowie przebywając na terenie szkoły powinni unikać gromadzenia się, w miarę możliwości utrzymywać dystans społeczny od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych oraz pomieszczeniu, w którym odbywa się spożywanie posiłku.

12. Uczniowie są zobowiązani do przemieszczania się zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej procedury. Za wdrożenie tych wytycznych wśród uczniów odpowiedzialni są wychowawcy klas.

13. Wyznacza się „strefę wspólną” poza którą, w godzinach 8 – 11:30 na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły. Strefą tą jest:

- dla uczniów „zerówki” przedsionek wejścia bocznego na teren placówki (od strony Animy)

- dla uczniów klas 1-6 – teren wejścia do szkoły przy dyżurce szkolnej oraz szatnia szkolna

14. W strefie wspólnej odbywa się przyjęcie do placówki. Jeżeli dziecko wykazuje widoczne objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych placówka ma prawo odmówić przyjęcia ucznia.

15. Osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać w następujących miejscach:

- strefa wspólna

- wyznaczona strefa w holu szkoły,

- sekretariat (korytarz przed sekretariatem)

- a także inne, wskazane przez pracownika szkoły miejsce.

16. Po wejściu do budynku szkoły osoby postronne zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.

17. Na tablicy ogłoszeń przy w holu szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

18. Szkoła zapewnia:

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;

2) Płyn do dezynfekcji rąk – dyspensery umieszczone przy wejściach do budynku, na przy wejściu do stołówki, w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia.

3) Środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;

4) Bezdotykowy termometr;

5) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;

6) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przy wejściu do pomieszczenia);

7) Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.

19. Zakazuje się wnoszenia na teren placówki, przez uczniów, zabawek i wszelkich przedmiotów nie ustalonych wcześniej z Nauczycielem.

Szczegółowe zasady organizacja zajęć w związku z COVID-19

1. Zajęcia dla poszczególnych oddziałów odbywają się według planu – w miarę możliwości w jednej, stałej Sali (za wyjątkiem zajęć wf, informatyki oraz języków obcych).

2. W klasach młodszych zajęcia z informatyki odbywają się w salach wychowawczych.

3. W klasach starszych po zakończeniu zajęć z informatyki klawiatura i myszka są każdorazowo dezynfekowane pod nadzorem nauczyciela.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są z zachowaniem dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.

5. Sprzęt sportowy oraz podłoga Sali gimnastycznej są myte lub dezynfekowane przynajmniej raz dziennie

6. Sale są co godzinę wietrzone. Zabawki są dezynfekowane przez obsługę po każdym użyciu przez dziecko

7. Każdy uczeń używa własnych artykułów piśmienniczych, książek, ćwiczeń, zeszytów. Uczniowie nie mogą wymieniać się przedmiotami.

8. Przerwy w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej są realizowane według ustalonego przez wychowawcę harmonogramu – nie rzadziej niż co 45 minut, w sposób zapobiegający kontaktom różnych grup wiekowych.

9. Przerwy dla klas starszych (4-6) odbywają się według zwykłego rozkładu lekcji.

10. W trakcie przerwy każda klasa przebywa w wyznaczonej strefie pod opieką wyznaczonego, dyżurującego nauczyciela

11. Uczniowie korzystający z obiadów w stołówce szkolnej – w trakcie długiej przerwy z zachowaniem wymaganego dystansu (zalecane są maseczki w trakcie przejścia) przechodzą wyznaczonym korytarzem do stołówki, dezynfekują ręce, odbierają posiłek i zajmują wyznaczone miejsce.

12. Uczniowie nie korzystający z obiadów mają kategoryczny zakaz wchodzenia do stołówki w trakcie posiłku.

13. Uczniowie nie przemieszczają się samodzielne po szkole (z wyjątkiem przejścia do stołówki szkolnej).

14. We wszystkich wykorzystywanych salach środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem opiekuna.

15. W salach gdzie funkcjonują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze znajdują się jedynie zabawki, które można zdezynfekować.

16. Dzieci powinny regularnie myć ręce wodą z mydłem – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

17. Po skorzystaniu z toalety bądź powrocie z wyjścia na dwór - dziecko powinno umyć ręce, po powrocie do Sali Nauczyciel dezynfekuje dziecku ręce

Procedura prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

1. Lekcje wf prowadzone są z zachowaniem zasad higieny

2. Rezygnuje się z gier i zabaw kontaktowych

3. Uczniowie dezynfekują lub myją ręce każdorazowo przed i po zajęciach

4. Wymagane jest noszenie obuwia zmiennego w salach gimnastycznych

5. Sprzęt sportowy w miarę możliwości powinien być dezynfekowany po każdy zajęciach, sala gimnastyczna myta i dezynfekowana po ostatnich w danym dniu zajęciach

6. Uczniowie przed zajęciami zostają odebrani przez nauczyciela wf z korytarza przydzielonego do danej klasy do spędzania przerwy i po lekcji są odprowadzani w to samo miejsce. Uczniowie nie przemieszczają się samodzielne po szkole (z wyjątkiem przejścia do stołówki szkolnej).

Obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

1. Dyrektor:

1) Zaznajamia pracowników oraz rodziców umieszczając informację za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika, strony internetowej, a uczniów za pośrednictwem wychowawców klas i pielęgniarki szkolnej ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa

2) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

3) Opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając (w miarę możliwości organizacyjnych i logistycznych) potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakażenia koronawirusem.

4) Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;

5) Nadzoruje komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;

6) Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

7) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;

8) Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania – mieszany (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków komunikacji na odległość;

9) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;

10) W miarę możliwości zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;

11) Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na niej dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi;

12) Jeśli jest taka możliwość, pracownikom administracji powyżej 60 roku życia i z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zleca wykonywanie pracy zdalnie;

13) Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);

14) Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.

2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo swoje i innych czyli:

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

a) Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b) Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c) Zachowania dystansu społecznego 1,5 metra w stosunku do osób z zewnątrz

d) Unikania dotykania oczu, nosa i ust,

e) Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2) Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3) Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;

4) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);

5) Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu;

6) Poinformować dyrektora szkoły o z istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne - do wglądu. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia odporności;

7) Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach i innych wyznaczonych miejscach na odpady biologiczne (gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski)

8) Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

9) Podejmować pracę zdrowym, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną

10) Każdy pracownik jest odpowiedzialny za informowanie uczniów o stosowanych w szkole metodach zapobiegawczych

3. Pracownicy administracji w miarę możliwości powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.

4. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

1) Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2) Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości organizacyjnych i logistycznych zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;

3) Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;

4) Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

5) Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć wychowania fizycznego;

6) Dbają w miarę możliwości o to, by uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim plecaku/torbie, w wydzielonej szafce;

7) Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji

8) W przypadku gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć (nie dotyczy uczniów ze SPE oraz z niepełnosprawnościami), przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do plecaka/torby oraz nie wyciągania ich do czasu zakończenia zajęć w szkole przez ucznia;

9) Przypominają i w miarę możliwości dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie zajęć oraz przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;

10) Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m. we wskazanym miejscu.

5. Każdy Nauczyciel na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa na swoich zajęciach. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku. Każdy Wychowawca zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku.

6. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut.

7. Osoby sprzątające w placówce:

1) Pracują w rękawiczkach;

2) Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

3) Dezynfekują toalety – co najmniej 4 razy dziennie i po każdym dniu pracy szkoły;

4) Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;

5) Wietrzą korytarze szkolne;

6) Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:

a. ciągi komunikacyjne – myją;

b. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

c. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują;

d. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;

7) Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;

8) Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;

9) Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń.

8. Woźna, Portierzy:

1) Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła);

2) Pilnuje, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły, a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jeśli mają zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki;

3) Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra.

4) Pilnuje przestrzegania przez Uczniów ustalonych tras poruszania w szatni oraz do i z szatni.

5) W razie potrzeby uzupełnia płyn do dezynfekcji przy wejściu do szkoły

9. Woźna oddziałowa

1) W miarę możliwości organizacyjnych jest przydzielona do grupy (wychowawczyni)

2) W godzinach przyjęć dzieci opiekuje się dzieckiem w drodze z szatni do Sali

3) Pomaga przy czynnościach samoobsługowych dziecka z zachowaniem reżimu sanitarnego

4) Odprowadza dziecko do i z toalety

5) Jest obecna przy korzystaniu dziecka z zaplecza sanitarnego

6) Udziela dzieciom pomocy przy myciu rąk

10. Pielęgniarka

1) bada temperaturę dzieciom na prośbę Wychowawcy / Nauczyciela

2) dezynfekuje termometr bezdotykowy po użyciu

3) służy radą i pomocą przy w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

4) w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zgłasza dyrektorowi konieczność odizolowania dziecka od reszty grupy

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły

1. W okresie pandemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.

3. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wskazuje miejsce spotkania z nauczycielem.

4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić́ dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać w sekretariacie szkoły – sekretarz szkoły przekazuje informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy.

6. Z pielęgniarką̨ szkolną rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ telefonicznie pod numerem telefonu 717 986 728 wew. 170 w godzinach jej pracy oraz bezpośrednio w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań́ określonych w pkt. 2, 3, 4.

7. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

8. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się poprzez e-dziennik. Procedury umieszczone są także na stronie internetowej szkoły Procedurę wysyła/udostępnia dyrektor szkoły lub wychowawca danej klasy z poleceniem dyrektora.

Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły

1. Opiekun przyprowadzający może przebywać tylko w części wspólnej szkoły tj.: w holu szkoły. Sugerujemy, aby odprowadzający żegnali się przed szkołą.

2. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

3. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów - co najmniej 1,5 m.

4. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów. Rekomendujemy noszenie maseczek podczas przemieszczania się po szkole.

5. Pracownik dyżurujący przy wejściu do szkoły w miarę możliwości dba o to, by dzieci z różnych grup wiekowych (oddziałów) nie stykały się ze sobą i unikały ścisku.

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy wejściu do szkoły objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.

7. Po zakończonych lekcjach uczniowie klas młodszych, którzy nie korzystają z świetlicy szkolnej są odprowadzania przez nauczyciela prowadzącego ostatnią w tym dniu lekcję do holu szkoły gdzie dzieci są odbierane przez rodziców.

8. Od godziny 11.30 rodzice odbierają dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej bezpośrednio z sal świetlicowych, rodziców obowiązuje noszenie maseczek, noszenie rękawic lub dezynfekcja dłoni. Rodzice nie wchodzą do sal.

9. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób (oprócz dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły).

10. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywa na terenie szkoły nie dłużej niż jest to konieczne.

Procedura organizacji bezpiecznego żywienia

1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na terenie placówki.

2. Uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.

3. Uczniowie klas starszych spożywają obiad podczas długiej przerwy (12.25 – 12:45) w strefach przeznaczonych dla poszczególnych klas. Podczas spożywania posiłków uczniowie zajmują co drugie krzesło przy stoliku.

4. Uczniowie klas młodszych spożywają posiłki pod opieką wychowawcy świetlicy, zajmują co drugie krzesło. Godziny spożywania posiłków przez poszczególne klasy młodsze określa kierownik świetlicy i przekazuje informację wychowawcom świetlicowym.

5. Do stołówki szkolnej podczas wydawania obiadów mogą wchodzić tylko uczniowie korzystający z posiłku wydawanego przez obsługę stołówki

6. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym mają spożywać posiłek uczniowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych lub zdezynfekować dłonie.

7. Posiłki dzieciom klas młodszych wydają nauczyciele, opiekujący się daną grupą/dzieci odbierają posiłki od osób wydających z zachowaniem odległości 1,5 metra.

8. W salach, w których odbywa się konsumpcja usuwa się przedmioty takie jak: cukiernica, solniczka, wazoniki, jednorazowe sztućce). Uczeń w razie potrzeby prosi osobę z obsługi o wydanie niezbędnego przedmiotu.

9. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów wyznaczeni pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

Wyjścia na boisko, plac zabaw

1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z boisk i terenu szkoły.

2. Przerwy w miarę możliwości organizacyjno – logistycznych uczniowie będą spędzali korzystając z boisk, terenu szkoły (poza budynkiem).

3. Nauczyciele w miarę możliwości dopilnują aby uczniowie unikali ścisku.

4. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.

5. Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę.

6. Plac zabaw zamknięty jest dla uczniów i innych osób postronnych.

7. Podczas wyjść na boisko szkolne podczas lekcji wf nauczyciele pilnują aby uczniowie trzymali dystans społeczny, unikają aktywności fizycznej wymagającej kontaktu z innymi dziećmi.

8. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi na boisku szkolnym zaopatrzeni są w przenośne dozowniki płynu dezynfekującego, z którego korzystają uczniowie pod nadzorem Nauczycieli

9. Rezygnuje się z korzystania ze sprzętu sportowego, którego nie można dezynfekować na bieżąco.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć w przypisanych do tych zajęć salach.

2. Osoby spoza szkoły, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zobowiązani są do przestrzegania niniejszych Procedur.

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami przez osoby (instytucje, firmy) spoza szkoły uwarunkowane jest możliwościami logistycznymi i organizacyjnymi (kwestia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczniom)

4. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się.

5. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają gromadzenie się uczniów.

6. Prowadzący zajęcia nie może pozostawiać uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych prowadzący ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźne, itp.

7. Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.

8. Prowadzący zajęcia odkłada używany w trakcie zajęć sprzęt, pomoce dydaktyczne w miejsce do tego wyznaczone do dezynfekcji..

9. Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący dezynfekują ręce przy wejściu do budynku.

10. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w której prowadziły zajęcia przed i po odbyciu zajęć.

Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.

2. W gabinecie mogą jednocześnie przebywać 2 osoby z zachowaniem dystansu – 1,5 metra.

3. Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.

4. Pielęgniarki szkolne obsługują uczniów czy nauczycieli korzystając z jednorazowych rękawiczek ochronnych, które następnie wrzucają do kosza na odpady zmieszane.

5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony.

Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu

1. Zakazuje się wnoszenia na teren placówki, przez uczniów, zabawek i wszelkich niepotrzebnych przedmiotów.

2. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci z SPE w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

3. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych.

4. W czasie pandemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu.

5. W czasie pandemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają̨ usunięte z sal przez personel sprzątający we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

6. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy regularnie – przynajmniej raz dziennie:

1) wymyć, wyczyścić:

a) każdą zabawkę̨ i pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić— powierzchnię przemyć ciepłą wodą z dodatkiem stosownego detergentu (należy czytać etykietę) będącego na wyposażeniu szkoły. Po umyciu każdej zabawki i pomocy dydaktycznej należy dokładnie wypłukać gąbkę̨/szmatkę.

b) należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.

lub

2) zdezynfekować – zarejestrowanym środkiem nietoksycznym bezpiecznym dla dzieci będącym na wyposażeniu szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu.

7. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne należy wysuszyć na wolnym powietrzu, aby uniknąć wdychania oparów.

8. Sprzęty i zabawki elektroniczne należy dezynfekować – najlepiej specjalnymi ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym, woda może prowadzić do ich uszkodzenia.

9. W czasie pandemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie.

10. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych do tego celu przez szkołę i myć ręce po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy dezynfekcji.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.. Pomieszczenie jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).

2. Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr znajduje się w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji.

3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności, osłabienie), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. (w przypadku braku pomieszczenie należy odizolować dziecko – dystans od innych osób co najmniej 2 metry).

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

5. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor
ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

7. W przypadku potwierdzonego faktu zakażenia koronawirusem wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałym fakcie.

8. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta, dezynfekowana
i ozonowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

10. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłona nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.

11. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę
i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans
i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-19.

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w sekretariacie) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne), za po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

19. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych. Po 30 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe osoba prowadząca rejestr wymazuje z tabeli rejestru.

Przepisy końcowe

1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.

2. Powyższe procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.